جدول الأسعار الوسطى حسب الولايات على مستوى التجزئة ليوم  19/03/2020

  U=DA
Produits Unité de  wilayas prix du jour Indice
mesure 23 24 36 21 41
1-Produits d'épicerie
Semoule supérieure 25 kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0%
Semoule ordinaire 25 kg 950 900 900 900 900 910 0%
Farine kg 60 60 65 60 68 63 0%
Sucre blanc kg 80 90 75 80 85 82 0%
Farine infantile 250 grs 275 240 275 270 315 275 0%
Lait en poudre infantile 500 grs 525 535 537 520 600 543 0%
Lait en poudre adultes 500 grs 375 320 350 370 340 351 0%
Café kg 740 716 720 700 700 715 0%
Thé kg 480 450 650 400 525 501 0%
Levure sèche 500 grs 230 340 220 230 500 304 0%
Huiles alimentaires 5 litres 580 560 570 570 560 568 0%
Haricots secs kg 220 220 250 220 280 238 0%
Lentilles kg 210 220 150 170 165 183 0%
Pois chiches kg 330 240 200 310 245 265 0%
Riz kg 100 100 150 120 130 120 0%
Eau minérale/ source 1l/5 30 30 30 30 35 31 0%
Yaourt aromatisé 125grs 25 20 20 20 20 21 0%
Yaourt fruité 125grs 28 25 30 25 28 27 0%
Fromage portion 16p 180 180 163 175 175 175 0%
Fromage fondu 500 grs 180 352 250 300 280 272 0%
Camembert 250 grs 240 250 260 260 265 255 0%
Jus 1 litre 95 120 110 100 115 108 0%
boisson gazeuse 1 litre 65 70 80 90 70 75 0%
Pâtes alimentaires kg 100 110 95 100 110 103 0%
Concentré de tomate kg 200 180 185 185 190 188 0%
2-Légumes frais
Pomme de terre kg 70 65 80 60 65 68 -3%
Tomate fraîche kg 120 100 110 90 105 105 -8%
Oignon  kg 90 80 60 95 85 82 -2%
Salade  kg 80 80 100 75 85 84 -20%
Courgette kg 120 70 120 95 85 98 -7%
Carotte kg 70 50 90 70 85 73 -12%
Poivron kg 140 140 150 165 155 150 -5%
Piment kg 160 120 150 160 155 149 -5%
Haricot vert kg 360 - 330 265 290 311 -6%
Betterave kg 70 60 80 75 85 74 -10%
Ail  kg 1000 450 680 550 500 636 -10%
3-Fruits frais
Dattes kg 650 500 500 355 450 491 0%
Pommes locales kg 340 220 320 330 305 303 0%
Bananes kg 230 230 230 230 225 229 1%
Orange kg 180 120 130 125 150 141 7%
mandarines kg - 160 180 - 265 202 -2%
poires kg - 320 - - 425 373 -9%
4-Les fruits sécs
les raisins secs kg 1300 1650 1200 1100 1000 1250 0%
les pruneaux kg 825 800 650 750 775 760 0%
les abricots séchés kg 1150 1200 1100 1000 900 1070 0%
5-Viandes et œufs
Viande ovine locale kg 1400 1300 1400 1400 1325 1365 -1%
Viande bovine locale kg 1500 1400 1300 1400 1450 1410 0%
Viande bovine congelée importée kg - 1000 900 900 950 938 0%
Viande bovine fraiche carcasse importée kg - - 1100 - 1100 1100 0%
Viande bovine fraiche sous- vide importée  kg - - - 1250 - 1250 0%
Viande blanche (poulet) kg 210 230 200 205 195 208 -2%
Œufs Unité   13 12 12 12 13 12 2%

 

جدول الأسعار الوسطى حسب الولايات على مستوى الجملة ليوم  19/03/2020

 

  U=DA
Produits Unité de  wilayas prix du jour
mesure 23 24 36 21 41
1-Produits d'épicerie
Semoule supérieure 25 kg 950 925 940 920 925 932
Semoule ordinaire 25 kg 900 850 830 850 850 856
Farine kg 55 50 50 45 53 51
Sucre blanc kg 75 84 65 70 68 72
Farine infantile 250 grs 265 230 245 240 270 250
Lait en poudre infantile 500 grs 480 515 510 465 570 508
Lait en poudre adultes 500 grs 360 300 305 340 315 324
Café kg 680 695 620 660 605 652
Thé kg 400 420 520 350 410 420
Levure sèche 500 grs 210 320 195 200 400 265
Huiles alimentaires 5 litres 560 535 555 555 525 546
Haricots secs kg 180 200 210 200 200 198
Lentilles kg 180 200 120 150 124 155
Pois chiches kg 300 220 180 270 155 225
Riz kg 90 85 110 100 92 95
Eau minérale/ source 1l/5 22 24 25 25 19 23
Yaourt aromatisé 125grs 22 17 17 16 16 18
Yaourt fruité 125grs 25 22 24 20 21 22
Fromage portion 16p 160 160 120 155 136 146
Fromage fondu 500 grs 165 322 200 285 270 248
Camembert 250 grs 200 220 220 235 245 224
Jus 1 litre 88 110 80 90 100 94
boisson gazeuse 1 litre 55 65 71 70 65 65
Pâtes alimentaires kg 90 95 85 85 81 87
Concentré de tomate kg 180 165 160 160 173 168
2-Légumes frais
Pomme de terre kg 50 50 - 50 50 50
Tomate fraîche kg 90 85 - 70 80 81
Oignon  kg 75 60 - 75 68 70
Salade  kg 50 50 - 55 45 50
Courgette kg 80 50 - 75 65 68
Carotte kg 50 30 - 50 33 41
Poivron kg 100 120 - 135 115 118
Piment kg 120 100 - 130 115 116
Haricot vert kg 280 - - 235 195 237
Betterave kg 40 40 - 55 43 45
Ail  kg 800 400 - 450 350 500
3-Fruits frais
Dattes kg 450 450  - 320 350 393
Pommes d'importation kg 600 700 - - 510 603
Pommes locales kg 280 200 - 290 240 253
Bananes kg 210 200 - 210 220 210
Orange kg 140 100 - 105 110 114
mandarines kg - 140 - - 210 175
poires kg - 300 - - 350 325
4-Les fruits sécs
les raisins secs kg 1000 1600 1100 1000 900 1120
les pruneaux kg 575 730 570 700 675 650
les abricots séchés kg 850 1030 1000 900 800 916
5-Viandes et œufs
Viande ovine locale kg 1200 - - 1250 1225 1225
Viande bovine locale kg 1300 - - 1100 1300 1233
Viande bovine congelée importée kg - - - 800 850 825
Viande bovine fraiche carcasse importée kg - - - - - -
Viande bovine fraiche sous- vide importée  kg - - - 1150 - 1150
Viande blanche (poulet) kg 190 200 - 190 165 186
Œufs Unité   11 10 - 10 11 11